Privatumo Ir Slapukų Politika Internetinei Svetainei ytaxi.lt

Nuo 2018-05-25 pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas), toliau – BDAR. BDAR (ES) 2016/679 taikomas tiesiogiai, o Lietuvos Respublikos
teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje taikomi tiek, kiek tai įpreigoja ir leidžia BDAR

UAB ‘Veristika’ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu,
renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais, bei toliau nėra tvarkomi su
tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB ‘Veristika’ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrinatinkama asmens
duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto
duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

1. SĄVOKOS:
1.1. Svetainė – internetinis pavežėjo bei taksi vairuotojo darbo pasiūlymus teikiantis portalas,
kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.ytaxi.lt 1.2. Ytaxi.lt – UAB ‘Veristika’ Lietuvos
Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304491610, PVM kodas
LT100011912014, registruotas buveinės adresas – Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius. Duomenys
kaupiami ir tvarkomi VĮ ,,Registrų centras” Juridinių asmenų registre.

1.3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs ar teikiantis duomenis svetainės registracijos formoje
asmuo (tiek fiznis asmuo, tiek juridinis asmuo)

1.4. Nauduotojas – bet kuris neprisiregistravęs ar prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek
fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

1.5. Paslaugos – ytaxi.lt svetainėje siūlomas sausumos transporto, pavežėjo bei taksi vairuotojo
darbas, tarpininkavimas teikiant keleivių srautą, tarpininkavimas parduodant autonuomos
paslaugas, paslaugos kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos
Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje.

1.6. Paskyra Ytaxi.lt svetainėje nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje.

1.7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Ytaxi.lt bendradarbiauja
teikdamas Paslaugas Svetainėje.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris sunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant
svetainėje.

1.9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklapius) žiniatinklyje
ar asmeniniame kompiuteryje;

1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų
subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta
pasinaudojanttokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio,
fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys,
įskaitant Partnerius;

1.12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens
duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis
Svetaine.

1.13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

1.14. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m.
Lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) ,, Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir
techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo’’;

1.15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

1.16. IP adresas – Kiekvienam prie internet prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris,
kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami
pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris
prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS:
2.1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos
asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar
Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir
kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie
registruodamiesi svetainėje ir/ar teikdami duomenis registracijos formoje pažymi varnelę
atitinkamoje sekcijoje (susipažinau su taisyklėmis) ir/ar pateikia elektroninį pašto adresą, jį
gauną elektorniniu paštu, arba užsakydami kitas atitinkamas paslaugas. Su šiuo Svetainės
dokumentu gali susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos
pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje,
tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis
Svetainėje.

2.4. Autorasta.lt nėra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre, kadangi nuo
2018 m. Gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679
yra nutrauktas duomenų valdytojų registravimas Asmens duomenų valdytojų registre.

2.5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Ytaxi.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad
Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas, Vartotojai ir/ar
Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia Ytaxi.lt
Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo
politikos, už kurias Ytaxi.lt neatsako. Taip pat Ytaxi.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra

nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius, ir kad Ytaxi.lt nėra atsakingas
už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus,
todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų
susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais
dokumentais.

2.6. Asmenys, norintis registruotis, teikti registracijos formą siekiant įsidarbinti, dirbti pagal
Individualios Veiklos pažymą sausumos transporto srityje, gauti klientų srautą, ar tapti partneriu,
privalo pateikti šiuos duomenis: Vardas, pavardė, elektorninis pašto adresas, telefono numeris,
vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas (nuo/iki), individualios
veiklos pažymos numeris, automobilio markė, automobilio spalva, automobilio gamybos metai,
automobilio valstybinis numeris. Po pateiktos registracijos formos, Vartotojas ir/ar Naudotojas
Svetainėje nebegali koreguoti ir/ar ištrinti pateiktus duomenis. Norit koreguoti pateiktus
duomenis ir/ar juos ištrinti prašome susisiekti su Svetainės administratoriumi elektroniniu paštu:
vairuok@yandex.com

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS:
3.1 Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra
renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – Vardas, pavardė, elektorninis pašto adresas,
telefono numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas
(nuo/iki), individualios veiklos pažymos numeris, automobilio markė, automobilio spalva,
automobilio gamybos metai, automobilio valstybinis numeris, IP adresas.

3.2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai:

3.2.1. Pirmoji Slapukų rūšis – Ytaxi.lt, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų
Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimasi Svetaine, informuoja, jog naudojantis
Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę
informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir
išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta
šioje Privatumo politikoje.

Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai
informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektorniniu paštu: vairuok@yandex.com. Detali
informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:

3.2.2. Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis
Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentejėje.

3.3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Ytaxi.lt
irašyti slapukus spausdamas mygtuką ,,SUTINKU” žemiau nurodytu būdu: ,,Informuojame, kad
šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką ,,Sutinku”.
Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės
nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”

3.4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju
dalis svetainės gali sutrikti/neveikti.

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
4.1. Ytaxi.lt naudoja asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas
Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai
užsakyti, t.y registruotis pavežėjo ir/ar taksi veiklai ir/ar tapti įmonės partnerių.

4.1.2. Efektyvaus su sausumos transportu susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais.
Ytaxi.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat
kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų

4.1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui
ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus Ytaxi.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis
ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. Pažymint
atitinkamą laukelį varnele, teikiant registracijos formą ar užsakius naujienlaiškį ir kt.) 4.2.
Tiesioginės rinkodaros tikslais Ytaxi.lt renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį

paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas
pažymint atitinkamą laukelį varnele teikiant registracijos formą ar užsakius naujienlaiškį ir kt.

4.3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir
bendrųjų reikalavimų nuostatas.

4.4. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektorninį
laišką Svetainės administratoriui vairuok@yandex.com.

4.5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės
administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar Naudotojų IP adresus.

5. PASKYROS:
5.1. Ytaxi.lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti
talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Ytaxi.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų
valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Ytaxi.lt
Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos
Svetainėje publikuojamos Ytaxi.lt taikytinos taisyklės.

5.2. Ytaxi.lt turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

5.2.1. Ytaxi.lt (gerbėjų puslapis/fanpage: socialinis tinklas Facebook)

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS:
6.1. Ytaxi.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu
neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek
Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus: 6.1.1.
Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

6.1.2. Teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems
asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Ytaxi.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje
nurodytais tikslais, pavyzdžiui, darbo pasiūlymui gauti, auto transporto nuomai ir pan.;

6.1.3. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

6.1.4. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

6.2. Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio,
Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams.

6.3. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes
nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje
esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

7. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS:
7.1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę Ytaxi.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo
ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo
politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo
leidimą Ytaxi.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis. Bet kuriuo metu, reikalauti
nutraukti rinkti, tvarkyti, valdyti ar panaikinti jo Asmens duomenis, susisiekdamas su Svetainės
administratoriumi elektroniniu paštu vairuok@yandex.com. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti
Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Ytaxi.lt iš
Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų
tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Ytaxi.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi
pagrindą juos saugoti.

7.2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami
sužinoti, kokius asmens duomenis Ytaxi.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi,
kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į
Ytaxi.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Ytaxi.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar
Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo
Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

7.3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad
Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis Ytaxi.lt elektroniniu
pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba)
sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami
arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis
patvirtinančius dokumentus. Ytaxi.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti
asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo
Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

7.4. Ytaxi.lt Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje
Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

7.5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Ytaxi.lt turi teisę laikyti iki kol
bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant
neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas
atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Ytaxi.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu
Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu YandexPartneris.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar
Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant
kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

7.6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į Ytaxi.lt el.
paštu vairuok@yandex.com.

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:
8.1. Ytaxi.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje
būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo,
atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų
apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa,
kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.
Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo
neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

8.3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo visus registracijos duomenis, prisijungimo
duomenis (jeigu tokie yra) bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir
privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei
apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš
karto apie matomus pažeidimus informuoti Ytaxi.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
9.1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gruodžio 10 dienos. Apie bet kokius Privatumo
politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje privatumo politikos
aprašuose, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu kuomet Vartotojas ir/ar
Naudotojas teikia naują registracijos formą.